Jishuv, Juutalaisyhteisö mandaattihallinnon alaisessa Palestiinassa

Israel tutkimus antologian (eri kirjallisista lähteistä) muodossa kirjoittanut Aviva Halamish (syyskuu 2009)

I. Johdanto

Ensimmäisen maailmansodan päättyessä Palestiinassa asui kymmeniä tuhansia juutalaisia. He muodostivat heterogeenisen yhteisön syrjäisessä osassa taantuvaa imperiumia, jolla ei ollut institutionaalista infrastruktuuria eikä tunnustettua johtajuutta. Tästä yhteisöstä, joka tunnettiin nimellä Yishuv (jishuv), kehittyi kuitenkin 30 vuoden kuluessa itsenäinen yhteiskunta, joka oli "syntymässä oleva valtio", joka oli valmis itsenäistymään. Tämä muutos tapahtui vaikeissa olosuhteissa, sillä jishuv oli vieraan vallan alainen ja joutui kiihtyvään vastakkainasetteluun Palestiinan arabiväestön kanssa (joka oli koko ajan maan enemmistö). Jishuv kasvoi nopeasti ja imi sisäänsä satojatuhansia siirtolaisia, ja 30 vuoden aikana juutalaisväestö kasvoi 56 000:sta 600 000:een.

Jishuv oli kansallinen vapautusliike, joka pyrki perustamaan itsenäisen juutalaisyksikön Palestiinaan, mutta toisin kuin muut vastaavat liikkeet, sen oli koottava äänestäjäkuntansa kaikkialta maailmasta. Vuonna 1922 Kansainliitto antoi Isolle-Britannialle mandaattivaltiona "täydet lainsäädäntö- ja hallintovaltuudet" Palestiinassa, ja se myös asetti Britannian "vastuuseen siitä, että maa asetetaan sellaisiin poliittisiin, hallinnollisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, jotka turvaavat juutalaisen kansalliskodin perustamisen", Balfourin julistuksen mukaan marraskuussa 1917 [Kansainliiton neuvosto, "Palestiinan mandaatti", 24. heinäkuuta 1922]. Sionistijohto ja jishuvin johtajat pitivätkin mandaattijärjestelmää suojasateenvarjona, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa kansallisen kodin kehittyminen ja kasvu.

Jishuvin johto harjoitti 1930-luvun loppupuolelle saakka yhteistyöpolitiikkaa Britannian kanssa. Toisen maailmansodan kynnyksellä, sen jälkeen, kun Britannia luopui kansalliskotipolitiikasta ja perusti yhden Palestiinan valtion, jossa juutalaiset olisivat pysyvä vähemmistö, yhteistyöpolitiikka vaihtui vastakkainasetteluun. Sodan päättyessä, sen jälkeen, kun yhteistyö oli uudistunut akselivaltoja vastaan käydyssä yhteisessä taistelussa, jishuvin ja Britannian väliset suhteet heikkenivät ja muuttuivat avoimeksi ja toisinaan väkivaltaiseksi konfliktiksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 29. marraskuuta 1947 päätöslauselman 181, jossa vaadittiin Palestiinan jakamista juutalaisvaltioksi ja arabivaltioksi. Päätöslauselma synnytti Palestiinan arabi- ja juutalaisasukkaiden välisiä väkivaltaisia toimia, jotka muuttuivat täysimittaiseksi sodaksi Israelin valtion ja sen arabinaapurivaltioiden välillä seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Israel oli perustettu 14. toukokuuta 1948.

Tämän kirjoituksen päätarkoituksena on kuvata ja analysoida, miten jishuv muuttui marginaalisesta, passiivisesta elimestä aktiiviseksi elementiksi, jonka toiminta määritteli pitkälti Palestiinan luonteen ja sen historian. Tärkeä ratkaistava kysymys on, miten ulkoisista esteistä ja poliittisten puolueiden, liikkeiden ja sektoreiden välisistä sisäisistä kilpailuista ja ristiriidoista huolimatta jishuvin yhdistävät voimat olivat jakavia voimia vahvempia ja miten jishuv onnistui kansallisena vapautusliikkeenä saavuttamaan itsenäisyyden ilman omaa sisäistä sisällissotaa.

II. Jishuv: joitakin perusmääritelmiä ja -ominaisuuksia

Termi jishuv, joka yleensä määritellään "juutalaisyhteisöksi Palestiinan esivaltiossa", liittyy itse asiassa vain niihin juutalaisiin, jotka tavoittelivat juutalaisen kansan kansallista elpymistä Palestiinassa tai Eretz Israelissa, Israelin maassa. Jishuv muodostui niistä, jotka osallistuivat juutalaisyhteisön poliittiseen elämään vaalien kautta, jotka hyväksyivät valitun johdon auktoriteetin ja jotka osallistuivat heprean kieleen perustuvaan kulttuurielämään. 1920-luvun alusta lähtien kaksi juutalaisryhmää sulki itsensä pois jishuvista: ultraortodoksit ja kommunistit.

Mandaattipalestiinassa asuvat juutalaiset muodostivat vain pienen vähemmistön koko juutalaiskansasta. 1900-luvun alussa Palestiinassa asui alle yksi prosentti juutalaisista, ja toisen maailmansodan aattona Palestiinan osuus maailman juutalaisväestöstä oli 2,84 prosenttia. Tämä osuus kasvoi tietysti valtavasti sen jälkeen, kun noin kolmannes maailman juutalaisuudesta tuhoutui holokaustin aikana.

On arvioitu, että ensimmäisen maailmansodan lopussa Mandaattipalestiinassa asui noin 56 000 juutalaista ja noin 600 000 arabia; suhde oli 1:11. 1930-luvun alussa juutalaisten osuus koko väestöstä oli 17 prosenttia, ja toisen maailmansodan kynnyksellä heitä oli 450 000 eli noin kolmannes Palestiinan väestöstä. Tämä osuus säilyi vuoden 1948 sodan syttymiseen asti, jolloin juutalaisia oli noin 600 000 ja arabeja (sekä muslimeja että kristittyjä) kaksi kertaa niin paljon.

Jishuvin väestömäärän kasvun tärkein lähde mandaattikaudella oli maahanmuutto. Jishuvin historiaan vaikutti siis juutalaisten asuinpaikka eri puolilla maailmaa, mikä vaikutti paitsi maahanmuuttajien tuloon myös taloudellisiin resursseihin eli Palestiinaan muuttaneiden juutalaisten ja monien muiden ulkomaille jääneiden juutalaisten investointeihin. Siirtolaisyhteiskuntana, jonka jäsenistä suurin osa oli uusia tulokkaita, jishuvilla oli lisäksi moninaiset siteet diasporassa asuviin juutalaisiin, ja monet jishuvin jäsenet säilyttivät syvän kiintymyksen sukulaisiin ja ystäviin, jotka he olivat jättäneet taakseen.

III. Jishuv ja arabit: Mandaattipalestiina kaksoisyhteiskuntana

Virallisesti kaikki Mandaattipalestiinan asukkaat olivat saman poliittisen yksikön alaisia, mutta tällä seikalla ei ollut juuri mitään käytännön merkitystä. Britannian kuninkaallinen komissio, joka tunnetaan paremmin nimellä Peel-komissio (huonosti kääntynyt suomeksi, katso myös wikipedia) ja joka tutki Palestiinan kysymystä vuosina 1936/37, tuli siihen tulokseen, että samassa maassa asuvat arabit ja juutalaiset olivat kaksi erillistä ja omaa yhteisöä:

Niiden välillä ei ole mitään yhteistä. Arabiyhteisö on luonteeltaan pääasiassa aasialainen, juutalaisyhteisö pääasiassa eurooppalainen. Ne eroavat toisistaan uskonnon ja kielen osalta. Heidän kulttuuri- ja yhteiskuntaelämänsä, ajattelu- ja käyttäytymistapansa ovat yhtä yhteensopimattomia kuin heidän kansalliset pyrkimyksensä [Peel Report, Ch XX, Pr. 5].

Juutalaisten ja arabien väliset kulttuurierot olivat olemassa mandaattikauden alusta lähtien. Ajan kuluessa kuilu näiden kahden väestönosan välillä kasvoi ja syveni. Lainaten jälleen Peelin raporttia:

Vuosi vuodelta vastakkainasettelu tämän erittäin demokraattisen ja hyvin organisoidun modernin yhteisön [juutalaisyhteisön] ja sitä ympäröivän vanhanaikaisen arabimaailman välillä korostuu, kenties eniten sen kulttuurisessa puolessa. Kansalliskodin kirjallinen tuotanto on suhteettoman suuri kokoonsa nähden. [...] Heprealainen lehdistö on laajentunut neljään päivälehteen ja kymmeneen viikkolehteen. [...] Kaksi aikakauslehteä käsittelee yksinomaan kirjallisuutta ja yksi näyttämötaidetta. Kansalliskodin kulttuurin ehkä silmiinpistävin piirre on kuitenkin sen rakkaus musiikkiin. Sattumalta juuri Palestiinassa ollessamme signor Toscanini johti Palestiinan sinfoniaorkesteria, joka koostui noin 70 palestiinalaisesta juutalaisesta, kuudessa konsertissa [...] Jokaisella kerralla kaikki paikat olivat varattuja, ja on huomattava, että yksi konsertti oli varattu noin 3 000 työläiselle hyvin edulliseen hintaan [...] Kaiken kaikkiaan tämän pienen 400 000 ihmisen yhteisön kulttuurisaavutukset ovat yksi Kansalliskodin huomattavimmista piirteistä.

Arabikirjallisuutta ja arabimusiikkia on tietenkin olemassa, mutta Palestiinan arabikulttuuri on älymystön monopoli, ja koska se on syntynyt Aasiassa, sillä on vain vähän sukulaisuutta kansalliskodin kulttuuriin, joka, vaikka sillä on yhteyksiä muinaiseen juutalaiseen perinteeseen, on pääasiassa länsimainen kulttuuri. Missään muualla rotujen välinen kuilu ei ole niin ilmeinen kuin nyt. Toscaninin konsertteihin Jerusalemissa osallistunut olisi voinut silmänsä sulkemalla kuvitella olevansa Pariisissa, Lontoossa tai New Yorkissa. Kuitenkin melkein kuuloetäisyydellä oli vanha kaupunki, Haram-esh-Sharif ja arabien ylemmän komitean päämaja. Sama pätee tieteeseen. Rehovotissa sijaitseva Daniel Sieffin tutkimuslaitos [joka myöhemmin nimettiin Weizmannin tiedeinstituutiksi] on varustettu mitä hienoimmilla nykyaikaisilla välineillä; siellä suoritettavia kokeita seuraavat kemistit ympäri maailmaa: silti sen ikkunoista voi nähdä kukkulat, joilla asuu takapajuinen talonpoikaisväestö, joka pitää sitä vain vihaamansa ja pelkäämänsä vallan mielenosoituksena ja joka epäilemättä haluaisi verenvuodatuksen jälkeen tuhota sen [Peelin raportti, luku V, kohdat 7-8].

Juutalaisten ja arabien erottelu sai alkunsa, kun juutalaisten asuttaminen Palestiinassa alkoi uudelleen 1800-luvun lopulla, eli sionistisen toiminnan alkaessa maassa. Se ei johtunut ainoastaan näiden kahden väestön välisestä suuresta kuilusta, vaan se oli myös suurelta osin seurausta juutalaisten tarkoituksellisesta ja tietoisesta toiminnasta, sillä he halusivat elää erillään arabiväestöstä. Sekalaisissa kaupungeissa juutalaiset asuivat enimmäkseen omissa kortteleissaan ja lähiöissään, kun taas juutalaisten perustamissa uusissa siirtokunnissa, sekä kaupunki- että maatalousalueilla, asui vain juutalaisia. Juutalaiset rakensivat heti mandaattikauden alusta lähtien omia poliittisia instituutioitaan edistääkseen autonomiaansa ja pyrkiessään täyteen itsenäisyyteen. Lyhyesti sanottuna jishuvilla oli selkeä käsitys siitä, että se oli erillinen ja oma kokonaisuutensa, ja se toimi sekä poliittisella että käytännön tasolla tämän näkemyksen toteuttamiseksi.

Mandaattihallitus edisti osaltaan kaksoisyhteiskunnan todellisuutta. Kansainliitto ja mandaattivaltio tunnustivat englannin, arabian ja heprean maan virallisiksi kieliksi, mikä muodollisesti hyväksyi ja edisti "Baabelin tornin" olemassaoloa, mukaan luettuna erillisten koulutusjärjestelmien säilyttäminen; kukin niistä ruokki oman ryhmänsä kansallisia arvoja ja pyrkimyksiä. Koska mandaattihallitus ei koskaan perustanut yhteisiä hallintoelimiä kaikille maan asukkaille, juutalaiset ja arabit kattavaa virallista kehystä ei ollut olemassa, lukuun ottamatta muutamaa kuntaa sekalaisissa kaupungeissa ja taajamissa.

Taloudellinen ala oli hieman erilainen kuin kulttuurinen, maantieteellinen ja poliittinen ala. Jishuvin instituutiot ryhtyivät aktiivisiin toimiin juutalaisen talouden sulkemiseksi arabityöntekijöiltä, jotta juutalaisille siirtolaisille saataisiin työpaikkoja, ja näin toteutettiin kaksi sionismin perustavoitetta. Ensisijainen tavoite oli kasvattaa jishuvin väkilukua, ja lopullisena tavoitteena oli saada Palestiinaan juutalainen enemmistö. Tämän tavoitteen saavuttaminen riippui uusien maahanmuuttajien työpaikkojen tarjonnasta, ja juutalaisten markkinoiden sulkemisella arabityövoimalta pyrittiin puolustamaan juutalaisia työntekijöitä epäreilulta kilpailulta arabityöntekijöiden kanssa rajallisesta työpaikkatarjonnasta (suurin osa arabityöntekijöistä työskenteli sitrushedelmätarhoissa ja rakennusalalla). Arabityöntekijöiden palkkaaminen oli paljon halvempaa kuin juutalaisten, mikä johtui paitsi arabien alhaisemmasta elintasosta myös siitä, että juutalaisilla markkinoilla työskentely ei yleensä ollut ensisijainen tulonlähde arabityöntekijälle, jolla oli oma maatila tai yritys kylässä tai kaupungissa.

Suurin osa työpaikoista juutalaisilla työpaikoilla saatiin käyttöön juutalaisella pääomalla, toisin sanoen juutalaisten - joko Palestiinassa tai ulkomailla asuvien - sijoittamalla rahalla, jonka tarkoituksena oli nimenomaan tarjota työpaikkoja juutalaisille juutalaisten väestönkasvun edistämiseksi Palestiinassa. Mandaattihallitus myönsi oikeuden juutalaisen työvoiman yksinoikeuteen tällaisissa yrityksissä. 

Juutalaisten yksinomaisen työvoiman tavoitteena oli myös tehdä juutalaisista tuottavia työntekijöitä, mitä pidettiin ratkaisevana edellytyksenä "normaalin" ja "terveen" juutalaisen yhteiskunnan rakentamiselle, jossa oli täydellinen kerrostumisrakenne, johon kuului myös ruumiillisen työn tekijöitä maataloudessa ja teollisuudessa.

Juutalaisten ja arabien erottelua oli vaikeampi ylläpitää talouden alalla kuin muilla aloilla, koska tässä oli kyse kansallisten etujen (vain juutalaisten työllistäminen) ja taloudellisten etujen (taitavampien ja huonommin palkattujen arabityöntekijöiden palkkaaminen) välisestä yhteentörmäyksestä. Yleisesti ottaen taloudelliset näkökohdat olivat etulyöntiasemassa, vaikka molempien osapuolten käyttämä poliittinen painostus lievensikin niitä jonkin verran. Jishuvin instituutiot ja järjestöt kampanjoivat juutalaisen työvoiman yksinoikeuden puolesta, kun taas arabijohto julisti satunnaisia boikotteja juutalaisille hyödykkeille ja palveluille. Lopulta kysymyksen ratkaisi turvallisuustilanne, joka voitti taloudelliset intressit ja nopeutti kansallisin perustein tapahtuvaa erotteluprosessia. Vihamieliset tapahtumat 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun jälkipuoliskolla syvensivät juutalaisten ja arabien erottelua sekakaupungeissa, vähensivät arabityövoiman käyttöä juutalaisilla aloilla ja nopeuttivat itsenäisen juutalaisen taloudellisen infrastruktuurin luomista. Esimerkiksi kun arabit aloittivat yleislakon ja sulkivat Jaffan sataman juutalaisilta tavaroilta keväällä 1936, juutalaiset avasivat vaihtoehtoisen sataman läheiseen Tel Aviviin.

Yleisesti ottaen juutalaisten ja arabien taloudet olivat hyvin erillään mandaattihallinnon alaisessa Palestiinassa; yhteydet, jos niitä ylipäätään oli, toimivat vain yhteen suuntaan: Jishuv siirsi rahaa arabeille vastineeksi maasta, työvoimasta ja kulutustuotteista. Juutalaisten työllistyminen arabien piirissä oli vähäistä. Näin ollen mandaattihallinnon alaisessa Palestiinassa oli kaksi erillistä talousyksikköä, joilla kummallakin oli oma etninen ja kansallinen luonteensa, ja jotka erosivat toisistaan tilaltaan ja kehitysvauhdiltaan. Toisin sanoen, ei voida puhua palestiinalaisesta taloudesta sinänsä, vaan pikemminkin kahdesta erillisestä kansallisesta yksiköstä, jotka toimivat mandaattihallinnon Palestiinan puitteissa.

Tämä paradigma mandaattihallinnon Palestiinasta kaksijakoisena yhteiskuntana on vallalla suurimmassa osassa tähän päivään mennessä julkaistua kirjallisuutta. Sen kiistävät vain muutamat historioitsijat, joita kutsutaan yleisesti "uusiksi historioitsijoiksi" ja jotka pyrkivät kuvaamaan kahden yhteiskunnan välisiä suhteita mandaattihallinnon Palestiinassa kolonialistisena tilanteena ja osoittamaan kolonisoijan roolin brittien sijaan sionisteille.

IV. Instituutiot, poliittiset puolueet ja järjestöt

Jishuv oli saanut peruspiirteensä autonomisena ja elinvoimaisena yhteiskuntana jo mandaattijakson alkupuolella, kuten vuonna 1922 julkaistussa brittien virallisessa asiakirjassa kuvataan:

Viimeisten kahden tai kolmen sukupolven aikana juutalaiset ovat luoneet Palestiinaan uudelleen yhteisön, jonka lukumäärä on nyt 80 000, ja josta noin neljäsosa on maanviljelijöitä tai maanviljelystyöntekijöitä. Yhteisöllä on omat poliittiset elimet, vaaleilla valittu kokous, joka johtaa sen sisäisiä asioita, vaaleilla valitut kaupunginvaltuustot ja koulujen valvontajärjestö. Yhteisöllä on vaaleilla valittu johtava rabbinaatti ja rabbineuvosto uskonnollisten asioidensa hoitamista varten. Sen liiketoimintaa hoidetaan hepreaksi kansankielenä, ja sen tarpeita palvelee hepreankielinen lehdistö. Sillä on omaleimainen älyllinen elämä ja huomattava taloudellinen toiminta.

Toimielimet

Jishuvin johdossa oli kaksijakoinen järjestelmä kansallisia instituutioita - Jishuvin valitsemat instituutiot ja Sionistisen järjestön instituutiot. Nämä kaksi toimielinkokonaisuutta täydensivät toisiaan ja perustuivat yhteiseen pyrkimykseen Palestiinan juutalaisten itsenäisyyden ja suvereniteetin puolesta. Ne täyttivät kaksoisroolin: ne hoitivat jokapäiväistä elämää autonomisessa ympäristössä (jishuvin instituutioiden kautta) ja rakensivat infrastruktuuria itsenäiselle juutalaisvaltiolle (sionististen instituutioiden kautta). Kansainliiton ja mandaattivallan tunnustamien sionistijärjestöjen sateenvarjo, joka oli juutalaisten ainoa edustaja kaikissa Palestiinaan liittyvissä asioissa, ylitti jishuvin sateenvarjon. Jishuvin voimakkain ja vaikutusvaltaisin elin oli Palestiinan sionistien toimeenpaneva elin, ja 1930-luvun alusta lähtien Jerusalemissa sijainnut Jewish Agencyn (Juutalaistoimisto) toimeenpaneva elin.

Jishuv toimi parlamentaarisena demokratiana, ja sillä oli muodollisesti kaikki kolme hallinnon haaraa: (1) parlamentti: Asefat ha-Nivharim (kansalliskokous); (2) toimeenpaneva elin: ha-Va'ad ha-Le'umi (kansallisneuvosto tai -komitea); ja (3) oikeuslaitos: Beit Mishpat ha-Shalom ha-Ivri (hepreankielinen rauhantuomioistuin). Muutaman vuoden kuluessa heprealaisen oikeusjärjestelmän asema heikkeni useista syistä: Sen rajallinen toimivalta (Britannian hallitus myönsi rabbituomioistuimille yksinoikeuden henkilökohtaisiin asioihin), juutalaisen lakimieskunnan vastustus (Shamir, Colonies of Law), sen vapaaehtoinen luonne ja pakkokeinojen puuttuminen päätösten täytäntöönpanemiseksi sekä juutalaisten luottamus tehokkaaseen mandaattilain mukaiseen oikeusjärjestelmään.

Ensimmäiset vaalit kansalliskokoukseen pidettiin huhtikuussa 1920 sen jälkeen, kun oli ratkaistu kysymys naisten äänioikeudesta (aikana, jolloin naisten äänioikeus oli melko harvinaista kaikkialla maailmassa). Ortodoksinen yhteisö ja "mizrahi" (uskonnollinen sionistipuolue) vastustivat naisten osallistumista vaaleihin. Pitkän pohdinnan jälkeen sovittiin, että ortodoksikortteleissa vain miehet antaisivat äänensä, mutta jokainen ääni laskettaisiin kahtena, jotta naiset saisivat korvauksen. Tämä oli kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu, ja lopulta uskonnolliset sionistipuolueet suostuivat siihen, että naiset otettiin mukaan demokraattiseen prosessiin, kun taas ultraortodoksit, jotka eivät koskaan olleet sionistisen järjestön jäseniä, erosivat Knesset Jisraelista (ainoa mandaatin viranomaisten virallisesti tunnustama juutalaisyhteisö) eivätkä osallistuneet sen vaaleihin ja toimielimiin (eikä heitä näin ollen pidetä tässä määritellyn jishuvin osana). Vaikka kansalliskokouksen vaalit olisi pitänyt järjestää joka neljäs vuosi, ne järjestettiin vain vuosina 1920, 1925, 1931 ja 1944.

Mandaattihallitus myönsi sionistijärjestölle (ja 1930-luvun alusta lähtien Jewish Agencylle [Juutalaistoimistolle]) osittaisen toimivallan asioissa, joita itsenäisten valtioiden hallitukset yleensä käsittelevät, kuten maahanmuutto, asutus, taloudellinen kehitys ja jopa jotkut sotilaalliset kysymykset. Jishuvin laitokset käsittelivät sisäisiä asioita (koulutus, terveydenhuolto, hyvinvointi). Määritelmän mukaan sionistiset elimet olivat määräävässä asemassa Jishuvin johtamisessa, ja ne heittivät varjonsa paikallisten instituutioiden ylle.

Jishuvin instituutioiden heikkous johtui myös sen poliittisesta ryhmittyneisyydestä, joka esti vahvan julkisen tuen omaavan valtakeskuksen muodostumisen. Esimerkiksi ensimmäisissä kansalliskokousvaaleissa peräti 20 listaa kilpaili 28 765 potentiaalisesta äänestäjästä (äänestysprosentti oli 77).

Rabbineuvosto, jota johti kaksi johtavaa rabbia, toinen sefardien ja toinen askenasien, oli mandaattivallan virallisesti tunnustama jishuvin uskonnollinen elin. Paikallisia rabbineuvostoja oli kaikissa juutalaisissa kaupungeissa ja niissä, joissa oli huomattava juutalaisväestö, sekä rabbiinituomioistuinten verkosto, jonka toimivaltaan kuuluivat henkilökohtaiseen asemaan liittyvät asiat - avioliitto, avioero ja perintöasiat.

Poliittiset puolueet

Jishuvissa vallitsi perusyksimielisyys siitä, että tavoitteena oli juutalaisen enemmistön saavuttaminen maassa ja lopulta itsenäisen juutalaisyksikön perustaminen Palestiinaan. Toinen laajalti hyväksytty tavoite oli uuden kollektiivisen juutalaisen identiteetin luominen Palestiinaan; identiteetti, joka ei olisi vain sekoitus jishuvin väestön eri osien erityisistä perinteistä ja perinnöstä vaan pikemminkin uusi heprean kieleen ja kulttuuriin perustuva yhdistelmä.

Näiden yksimielisten ajatusten lisäksi jishuvissa vallitsi erimielisyyttä monista kysymyksistä, jotka voidaan ryhmitellä neljään aiheeseen:

(1) Sionistisen toiminnan alueellinen ulottuvuus.

(2) Yhteiskuntajärjestys: millaisen yhteiskunnan sionismi pyrkii rakentamaan Palestiinaan? Sisältääkö sionistinen yritys vain kansallisia näkökohtia vai sisältääkö se myös sosiaalisia tavoitteita, kuten oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisen? Oikeisto- ja keskustapuolueet olivat sitä mieltä, että sionismin tavoite olisi rajoitettava riippumattoman juutalaisen kansallisen kokonaisuuden perustamiseen, kun taas vasemmistopuolueet odottivat, että siihen liittyisi myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon piirteitä.

(3) Valittujen instituutioiden auktoriteetin kunnioittaminen.

(4) "Arabikysymys": laaja kirjo käytännön, poliittisia ja moraalisia dilemmoja, joita sionismi ja jishuv joutuivat kohtaamaan Palestiinan arabiväestön olemassaolon vuoksi.

Jishuv oli hyvin poliittisesti suuntautunut ja motivoitunut yhteiskunnallinen ryhmä, ja sen jäsenet osallistuivat intensiiviseen poliittiseen toimintaan. Poliittisilla puolueilla oli Jishuvissa keskeinen asema paitsi perinteisillä puoluetoiminnan aloilla myös lähes kaikilla julkisen elämän osa-alueilla. Poliittisella jäsenyydellä oli merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässä, ja se oli olennainen edellytys palvelujen, kuten sairaanhoidon, asunnon, työpaikan ja koulutuksen, saannille. Ulkomailla asuville juutalaisille, jotka halusivat muuttaa Palestiinaan, puolueavain vaikutti maahanmuuttotodistusten saamiseen.

Jishuvin poliittinen kartta, joka muotoutui mandaattikauden ensimmäisellä vuosikymmenellä, koostui työläispuolueiden blokista (vasemmalla), kansalaisblokista (keskellä), revisionistisesta puolueesta (oikealla) ja uskonnollisten puolueiden blokista. Vallan perusjako määriteltiin 1930-luvun alussa, ja sen pääpiirteet säilyivät ennallaan useita vuosia (Israelin valtion perustamiseen ja monessa suhteessa työväenpuolueen tappioon vuoden 1977 vaaleissa). David Ben-Gurionin johtama keskustavasemmistolainen työväenpuolue (Mapai) nautti hegemonia-asemaa suurimpana puolueena. Koska se sai kuitenkin alle 50 prosenttia äänistä, sen oli muodostettava koalitio vähintään yhden muun puolueen kanssa. Mapai solmi 1930-luvulla "historiallisen liiton" uskonnollisen puolueen (Mizrahi) kanssa, ja nämä kaksi muodostivat hallituskoalitioiden ytimen, johon kuului myös osa keskustapuolueesta, yleissionistit.

Zeev (Vladimir) Jabotinskyn johtama Revisionistinen puolue kannatti "yhden lipun" eli monistista asennetta ja väitti, että sionismin pyrkimykset olivat yksinomaan kansallisia, kun taas hän hylkäsi työväen sionismin sosialistisen komponentin. Revisionistit erosivat sionistijärjestöstä vuonna 1935 tajuttuaan, ettei heillä ollut mahdollisuuksia nousta sen johtavaksi voimaksi. He kannattivat kovaa linjaa sionistisbritannialaisessa rintamassa ja suhteissa arabeihin. Revisionistit perustivat Uuden sionistijärjestön, joka harjoitti omaa politiikkaansa, kiisti "vanhan" sionistijärjestön legitimiteetin ja uhmasi sen päätöksiä ja valtaa. Revisionistit perustivat omat instituutionsa (terveys-, työ-, ammattiyhdistys- ja varainhankintalaitokset) ja heillä oli jopa oma sotilasjärjestö - Etzel (lyhenne sanoista Irgun Tzva'i Leumi: National Military Organization eli Irgun), joka harjoitti sotilaallista ja terroristista toimintaa arabeja ja brittejä vastaan. Vuoden 1940 jälkeen Etzelin hajaantunut ryhmä muodosti toisen maanalaisen ryhmän, Lehin (Lohamei Herut Yisrael: Israelin vapauden taistelijoita, Sternin jengi). Vuoden 1935 jälkeen Palestiinassa oli itse asiassa kolme juutalaisryhmää: Järjestäytyneet jishuvit (työväen sionistit, yleissionistit ja uskonnolliset sionistit), porshimit (toisinajattelijat eli revisionistit) ja ultraortodoksit.

Histadrut: Palestiinan juutalaisten [heprealaisten] työläisten keskusliitto.

Palestiinan juutalaiset työläiset perustivat 1920-luvun lopulla Histadrutin, ainutlaatuisen järjestön, jolla oli keskeinen rooli koko Jishuvin historiassa, ei vain työläisten ja vasemmistopuolueiden historiassa. Histadrut oli koko maan kattava työväenjärjestö, joka täytti monenlaisia tehtäviä: Se toimi ammattiyhdistyksenä ja työnantajana, pyöritti työnvälitystoimistoa (lishkat avoda), osallistui siirtokuntatoimintaan, sillä oli omat taloudelliset laitoksensa (muun muassa pankki, vakuutusyhtiö ja eläkerahasto) ja se tarjosi myös terveydenhuoltoa. Sillä oli oma koulutusjärjestelmä, päivälehti, kustantamo ja teatteriryhmä, ja se harjoitti monenlaista kulttuuritoimintaa. Histadrut vastasi useiden vuosien ajan sotilaallisesta osastosta - Hagana (puolustus) - ja sillä oli keskeinen rooli Palestiinaan suuntautuvan laittoman juutalaissiirtolaisuuden järjestämisessä mandaattilakeja uhmaten. Lyhyesti sanottuna Histadrut oli "valtio valtion sisällä". Histadrutia johtaneesta johdosta tuli myös hallitseva poliittinen voima jishuvissa ja sionistijärjestössä 1930-luvulta alkaen, joten Histadrutin toiminta pikemminkin täydensi kuin kyseenalaisti jishuvin johdon auktoriteettia. Histadrut perustettiin noin 4 500 henkilön voimin, mutta vuoteen 1947 mennessä sen jäsenmäärä oli kasvanut 175 000:een.

V. Jishuv demokraattisena yhteiskuntana

Jishuvissa oli lähes kaikki demokraattisen valtion ominaisuudet suvereniteettia lukuun ottamatta. Se oli organisoitu ja toimi parlamentaarisen demokratian mukaisesti, ja jopa sen maanalainen puolisotilaallinen joukko, Hagana, oli demokraattisesti valitun siviilijohdon valvonnan ja auktoriteetin alainen. Tämä teki vaikutuksen erilaisiin Palestiinan tilannetta tutkineisiin komiteoihin, kuten Peelin toimikuntaan vuonna 1937 ja Yhdistyneiden Kansakuntien Palestiinan erityiskomiteaan (UNSCOP) kymmenen vuotta myöhemmin. Jishuvin luoma vahva institutionaalinen rakenne näkyi myöhemmin siinä, että Palestiinan siirtyminen vieraan vallan alta itsenäiseksi valtioksi sujui kitkattomasti toukokuussa 1948.

Mitkä olivat Jishuvin demokraattisten käytäntöjen inspiraation lähteet? Joitakin juuria voidaan jäljittää diasporan juutalaisyhteisöjen itsehallintoperinteeseen monien sukupolvien ajan. Sionistijärjestö oli toiminut demokraattisesti perustamisestaan vuonna 1897 lähtien. Toinen vaikutuksen lähde oli mandaattivaltio - Britannia, parlamentaarinen demokraattinen valtio par excellence. Se, että Palestiina oli Britannian vallan alla, altisti jishuvin johtajat ja sionistisen liikkeen johtajat demokraattisen hallinnon käytännölle ja rohkaisi heitä käyttämään menetelmiä, jotka Lontoon päättäjät hyväksyivät. Monet jishuvin johtajat ihailivat länsimaista demokratiaa, brittiläistä ja myöhemmin amerikkalaista.

Demokratian edistäminen Jishuvissa voidaan selittää myös sillä, että sionistisen liikkeen oli saatava demokraattisten valtioiden yleisen mielipiteen tuki, mikä velvoitti sen sopeutumaan näiden valtioiden arvoihin ja niiden juutalaisyhteisöjen näkemyksiin, jotka tukivat Jishuvia sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Ratkaiseva tekijä Jishuvin muotoutumisessa demokraattiseksi yhteiskunnaksi oli sen vapaaehtoisuus. Toisin kuin suvereeni hallitus, jolla on pakkovalta, vapaaehtoiset järjestöt perustuvat vapaaseen tahtoon ja suostutteluun.

Siitä huolimatta oli muitakin, tasapainottavia vaikutuksen lähteitä. Ensinnäkin suurimmalla osalla jishuvin jäsenistä ja johtajista ei ollut kokemusta demokraattisista käytännöistä entisissä asuinmaissaan. Päinvastoin useimmat heistä olivat eläneet totalitaaristen järjestelmien alaisuudessa. Lisäksi tietyt jishuvin piirit ihailivat Neuvostoliiton vallankumousta ja hyväksyivät käsityksen "proletariaatin diktatuurista" sekä avantgarden mielivaltaisen roolin myllerryksen ja muutoksen aikoina. Lisäksi juutalainen uskonto itsessään sisältää epädemokraattisia elementtejä, kuten yksiselitteisen luottamuksen Halachaan (juutalainen uskonnollinen laki).

Kaiken kaikkiaan demokraattiset vaikutusmahdollisuudet lievensivät vastakkaisia tekijöitä, ja jishuv toimi muodollisena demokratiana ja enemmistön päätösten mukaisesti. Jishuv säästyi liberaalien demokratioiden kohtaamilta pulmilta, jotka liittyivät lähinnä yksilön ja vähemmistön oikeuksiin, koska nämä kysymykset olivat Jishuvin toimivallan ja valvonnan ulkopuolella sen ollessa vieraan vallan alla.

Hieman paradoksaalisesti juuri suvereniteetin puuttuminen vaikutti myönteisesti jishovin demokraattisen luonteen säilymiseen. Vaikka mandaattihallitus rajoitti kansallisten instituutioiden toimivaltaa ja valtaa, se myös vapautti ne fyysisen infrastruktuurin - teiden, rautateiden, meri- ja lentokenttien, posti- ja lennätinpalveluiden, perusterveydenhuoltojärjestelmän - rakentamisen ja ylläpidon taakasta ja takasi armeijan ja poliisivoimien tarjoaman sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden. Mandaattihallinto tarjosi myös suojan, jonka ansiosta kansalliset instituutiot ja koko jishuv pystyivät vähitellen laajenemaan ja vahvistumaan ennen kuin ne ottivat vastuulleen täyden hallintovastuun.

Poliittisen itsemääräämisoikeuden puuttuminen merkitsi myös sitä, että monet asiat hoidettiin mandaattisäädösten mukaisesti, mikä vapautti jishuvin tarpeesta käsitellä kiistanalaisia kysymyksiä, jotka olivat Israelin valtion uskonnollisten ja maallisten ryhmittymien välisten jännitteiden ytimessä. Vieraan vallan alaisuudesta aiheutuvien monien haittojen ohella mandaatilla oli myönteinen vaikutus, sillä se lisäsi jishuvin sisäistä yhteenkuuluvuutta, jota jatkuva ja kiihtyvä konflikti arabien kanssa vahvisti.

VI. Jishuvin toiminnan tärkeimmät osa-alueet

Jishuv toimi rakenteilla olevana valtiona, ja huolimatta siitä, että se oli vieraan vallan alla, se osallistui moniin toimintoihin, joita suvereenit valtiot yleensä hoitavat. Tässä jaksossa käsitellään siirtolaisuutta, asutusta, koulutusta sekä poliittista ja sotilaallista taistelua.

Maahanmuutto

Jishuv oli siirtolaisyhteiskunta, jonka jäsenistä suurin osa oli ensimmäisen sukupolven siirtolaisia, joista monilla oli sukulaisia ulkomailla, jotka he halusivat tuoda Palestiinaan. Lisäksi sionistinen ideologia oli ehdollistanut jishuvin suhtautumaan myönteisesti Palestiinaan suuntautuvaan juutalaisten maahanmuuttoon ja tehnyt siitä olennaisen osan sionistista eetosta. Sionistien näkökulmasta maahanmuutto Palestiinaan oli sionistisen ideologian perimmäinen toteutus, ja kaikki juutalaiset olivat tervetulleita asettumaan maahan.

Ideologinen sitoutuminen ja henkilökohtainen velvollisuus jatkuvaan maahanmuuttoon vallitsi silloinkin, kun uusien tulokkaiden virta vahingoitti juutalaisia "alkuasukkaita" lyhyellä aikavälillä ja oli vastoin heidän välittömiä etujaan. Toisin kuin muissa maahanmuuttajavaltioissa, joissa ammattiliitot olivat taloudellisen laman aikana johtavia rajoittavia voimia, kuten Yhdysvalloissa 1930-luvulla, Histadrut tuki laajamittaista juutalaisten maahanmuuttoa myös silloin, kun työttömyys oli korkealla.

Jishuvissa oli lyhyitä vilkkaan taloudellisen toiminnan ja jopa vaurauden kausia (1920-luvun puolivälissä ja 1933-1935) sekä pitkiä taantuman ja talouskriisin kausia. Suurimman osan mandaattiajasta, lukuun ottamatta vuosia 1925 ja 1933-1935, Palestiina kärsi kroonisesta työttömyydestä. Palestiina toipui 1930-luvun jälkipuoliskon talouskriisistä vasta toisen maailmansodan aikana, jolloin Britannian sotatoimet toivat uusia työllistäjiä.

Kansainliitto asetti Ison-Britannian "vastuuseen siitä, että Palestiinassa vallitsevat sellaiset poliittiset, hallinnolliset ja taloudelliset olosuhteet, jotka turvaavat juutalaisten kansallisen kodin perustamisen". Britannia julisti, että "tämän politiikan toteuttamiseksi on välttämätöntä, että Palestiinan juutalaisyhteisön olisi voitava kasvattaa lukumääräänsä maahanmuuton avulla", mutta lisäsi, että "on tärkeää varmistaa, etteivät maahanmuuttajat ole taakka koko Palestiinan kansalle ja etteivät he vie keneltäkään nykyiseltä väestöltä työpaikkaa". Vuoteen 1937 asti Palestiinaan suuntautuva maahanmuutto oli virallisesti maan taloudellisen vastaanottokyvyn mukaista, mikä oli mittari, joka määriteltiin vuotuiseksi määräksi, jolla maa voi vastaanottaa maahanmuuttajia ilman kitkaa ja vakavia taloudellisia häiriöitä.

Mandaatin maahanmuuttosäännökset jakoivat maahanmuuttajat neljään ryhmään: Itsenäisesti toimeentulevat henkilöt (luokka A, "kapitalistit"); opiskelijat ja uskonnollisissa ammateissa toimivat henkilöt, joiden toimeentulo on turvattu (luokka B); henkilöt, joilla on varma työllistymismahdollisuus (luokka C, "työvoima"); Palestiinassa vakinaisesti asuvien tai muihin luokkiin kuuluvien maahanmuuttajien huollettavana olevat (luokka D). Ainoastaan luokkaan C (työvoima) sovellettiin taloudellisen vastaanottokyvyn periaatetta, koska luokkiin A, B ja D kuuluvien maahanmuuttajien ei odotettu tulevan työmarkkinoille. Näin ollen vuoteen 1937 asti näihin luokkiin (A, B ja D) kuuluvien maahanmuuttajien määrää ei ollut rajoitettu, eikä varsinkaan itsenäisten henkilöiden määrää (A).

A, B ja D-luokkien maahanmuuttoa sääteli yksin Iso-Britannia, joka myönsi sionistijärjestölle osittaisen toimivallan C-luokassa vastineeksi siitä, että se sitoutui takaamaan maahanmuuttajien toimeentulon heidän ensimmäisen vuoden aikana Palestiinassa. Sionistijärjestö ei voinut vaikuttaa maahanmuuton määrään; Britannia määritteli pelisäännöt, ja sillä oli aina viimeinen sana. Näin ollen sionistijärjestön liikkumavara maahanmuuton alalla oli hyvin rajallinen.

Siitä huolimatta tämäkin rajallinen valta maahanmuuttoasioissa muodosti yhden sionistijohdon harvoista valta-asemista. Työvoimatodistukset olivat arvokkain resurssi, jota sionistijärjestö hallitsi ja jonka se pystyi jakamaan kansalaistensa kesken. Todistukset jaettiin 1930-luvulla ensisijaisesti puoluekannatuksen mukaan; diasporan eri sionistipuolueet antoivat lupauksia maahanmuuttomahdollisuuksista ja kilpailivat tämän edun tarjoamisesta jäsenilleen. Mahdollisuus saada työvoimatodistus oli painava kannustin liittyä sionistiseen järjestöön, ja spekulaatiot todistuksen saamisen todennäköisyydestä vaikuttivat jossain määrin päätökseen siitä, mihin puolueeseen liittyä. Näin ollen todistusten jakamisella oli jonkinlainen vaikutus sionististen instituutioiden voimasuhteiden määrittelyyn, ja koska maahanmuutto oli Jishuvin tärkein kasvun lähde, todistusten jakamisella oli merkitystä sen poliittisen rakenteen muotoutumisessa.

Maahanmuuttoa ohjasivat 1930-luvulla ensisijaisesti poliittiset eivätkä niinkään taloudelliset näkökohdat. Britannian viranomaisten tärkein huolenaihe oli maan laki ja järjestys, ja he kuuntelivat arabien valituksia, joiden mukaan juutalaisten maahanmuutto oli sekä taloudellisesti haitallista että uhkasi heidän asemaansa maan enemmistönä. Peel-komissio totesi kuitenkin, että juutalaisten maahanmuutto itse asiassa lisäsi koko maan taloudellista vastaanottokykyä [Peel Report, Ch. III. Pr. 82].

Vuonna 1936 puhjenneen ja vuoden 1939 loppuun asti jatkuneen arabikapinan jälkeen Iso-Britannia pyrki säilyttämään Palestiinan nykyisen väestötasapainon (noin yksi kolmasosa juutalaisia ja kaksi kolmasosaa arabeja). Heinäkuussa 1937 se luopui virallisesti taloudellisen vastaanottokyvyn periaatteesta juutalaisten maahanmuuton mittarina ja korvasi sen "poliittisen korkean tason" periaatteella, jonka tarkoituksena oli estää juutalaisväestön kasvu yli kolmanneksen rajan. "Poliittisen korkean tason" periaatteella asetettiin kaikenlaiselle maahanmuutolle yläraja, ja se määräytyi poliittisten ja demografisten näkökohtien perusteella riippumatta maan taloudellisesta kyvystä ottaa vastaan maahanmuuttajia. Vuonna 1937 enimmäismääräksi asetettiin 12 000 juutalaista maahanmuuttajaa vuodessa. Toukokuussa 1939 määrä nostettiin 15 000:een), mikä heijasti Palestiinan arabiväestön nopeaa luonnollista kasvua.

Selvitys

Suurin osa jishuvin väestöstä oli kaupunkiväestöä (80 prosenttia), joka asui neljässä erityyppisessä kaupungissa: Haifa, Tiberias, Safad ja Jaffa olivat sekakaupunkeja, joissa oli huomattava (jopa 50 prosenttia) juutalaisvähemmistö; Hebron, Beersheba, Gaza, Tul Karem ja Nablus olivat juutalaisten täysin hylkäämiä kaupunkeja vuoden 1929 levottomuuksien jälkeen ja sekakaupunkeja, joissa oli merkittävä arabienemmistö.

Suurin osa juutalaisista maataloussiirtokunnista oli yksityisomistuksessa. Näiden siirtokuntien sijainti ja niiden toimeentulon lähteet valittiin taloudelliseen kannattavuuteen liittyvien yleisten sääntöjen mukaisesti. Erityyppiset kollektiiviset siirtokunnat, Kvutza, Kibbuts ja Moshav, perustettiin kansalliselle maalle, rahoitettiin kansallisista varoista, ja niiden sijainnin ja taloudellisen toiminnan määrittelivät sionistijärjestö ja Histadrut monitahoisten näkökohtien mukaisesti. Maataloussiirtokunnilla oli kaksoisrooli sionististen tavoitteiden saavuttamisessa: Juutalaisten määrän lisääminen Palestiinassa ja juutalaisten alueellisen perustan laajentaminen. Sionistien siirtokuntatoiminta oli aluksi riippuvainen myytävän maan tarjonnasta, kyseisen maan taloudellisesta ja maataloudellisesta toteuttamiskelpoisuudesta sekä sionistijärjestön taloudellisista resursseista. Myöhemmin, vuoden 1929 levottomuuksien jälkeen, mukaan otettiin turvallisuusnäkökohdat, ja 1930-luvun puolivälissä otettiin yhä enemmän huomioon toinenkin näkökohta, poliittisstrateginen.

Elokuun 1929 levottomuuksissa juutalaisia kuoli lähinnä sekakaupungeissa, vuoristoalueiden kylissä ja eristyneissä siirtokunnissa asuvien keskuudessa, kun taas ranta- ja laaksoalueiden tiheät juutalaisväestökeskittymät säilyivät vahingoittumattomina. Tämän vuoksi siirtokuntapolitiikan suunnittelijat päättivät pidättäytyä eristyneiden kylien perustamisesta ja keskittyivät perustamaan siirtokuntia, jotka sijaitsivat toistensa näköetäisyydellä ja joiden välille oli päällystetty kunnolliset tiet, ja jotka yhdistivät ne tärkeimpiin juutalaisväestön keskittymiin. Vanhoja ja uusia siirtokuntia ympäröitiin aidoilla ja toteutettiin muita turvatoimia, jotta ne kestäisivät arabien hyökkäykset siihen asti, kunnes vahvistukset saapuisivat. Näiden toimenpiteiden ansiosta vuoden 1929 jälkeen yhtäkään juutalaisasutusta ei hylätty ennen säännöllisten arabiarmeijoiden hyökkäystä vuonna 1948.

Asutuspolitiikassa alkoi tapahtua käsitteellinen muutos sen jälkeen, kun arabikapina puhkesi vuonna 1936, ja vielä enemmän sen jälkeen, kun suurelle yleisölle oli (epävirallisesti) kerrottu Peelin komission päätelmistä, joissa suositeltiin vuonna 1937 Palestiinan jakamista. Tämän jälkeen kansallisesti rahoitetut siirtokunnat sijoitettiin poliittisstrategisten näkökohtien mukaisesti, ja niitä ohjattiin olettamalla - tai pikemminkin toivomalla - että tulevan juutalaisvaltion rajat määräytyisivät juutalaisen maanviljelijän kyntämän viimeisen kyntökerran perusteella. Siirtokunnat sijoitettiin siten, että niillä oli vaikutusta lopulliseen jakokarttaan kahdella tavalla: Vahvistettiin juutalaisten asemaa alueilla, jotka komitea oli nimennyt juutalaisvaltiolle, mutta joilla juutalaiset asuivat vain vähän, ja asutettiin entisestään juutalaisten jo asuttamia alueita, jotka oli määrä osoittaa arabivaltiolle. Siirtokuntatoiminta jatkui poliittisesti motivoituneena 1940-luvulla, ja sen tavoitteena oli laajentaa Israelin valtion rajoja siten, että ne kattaisivat Negevin ja muut alueet, joita pidettiin elintärkeinä elinkelpoisen juutalaisvaltion takaamiseksi.

Koulutus

Jishuvissa oli koulutusjärjestelmä kaikilla tasoilla päiväkodeista peruskouluihin ja lukioihin sekä korkea-asteen koulutukseen. Huolimatta siitä, että jishuv oli vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisö, jolla ei ollut valtuuksia määrätä veroja ja panna lakeja täytäntöön ja erityisesti siitä, että Palestiinassa ei tuolloin ollut oppivelvollisuuslakia, "käytännöllisesti katsoen jokainen juutalaispoika ja -tyttö käy peruskoulua. Huomattava osa heistä käy keskikoulua" [Peel Report, Ch. V, Pr. 12].

Sionistijärjestö päätti mandaattikauden alussa säilyttää hepreankielisen koulutusjärjestelmän riippumattomana mandaattihallituksen valvonnasta, jotta vältettäisiin kaikki puuttuminen tai valvonta sen opetussuunnitelmien sisältöön. Tällä ideologisella päätöksellä oli hintansa: Jishuv luopui suurimmasta osasta mandaattihallituksen taloudellista tukea. Aluksi sionistinen toimeenpanoviranomainen otti taloudellisen vastuun Jishuvin koulutusjärjestelmästä, mutta vähitellen taloudellinen taakka siirrettiin Jishuvin laitoksille, kunnille ja oppilaiden vanhemmille. Jishuvin edustajat jatkoivat neuvotteluja Britannian hallituksen kanssa sen osuuden lisäämiseksi juutalaisten koulutusbudjetista.

Päätös säilyttää koulutusjärjestelmän itsenäisyys perustui käsitykseen, jonka mukaan hepreankielinen opetus oli kansallisen elvytysprosessin lippulaiva ja sillä oli keskeinen rooli sionististen arvojen välittämisessä nuoremmalle sukupolvelle

Poliittinen ja sotilaallinen taistelu

Aluksi jishuv odotti mandaattivallan ylläpitävän Palestiinassa lakia ja järjestystä ja suojelevan asukkaiden henkeä ja omaisuutta. Väkivaltaiset yhteenotot arabien kanssa ylä-Galileassa talvella 1920 (mukaan lukien kuuluisa Tel Hain välikohtaus) ja Jerusalemissa (saman vuoden pääsiäisenä) tekivät kuitenkin juutalaisille selväksi, etteivät he voineet luottaa pelkästään mandaattivaltion turvallisuusjoukkoihin, vaan heidän oli toimittava aktiivisemmin puolustaessaan itseään. Kesäkuussa 1920 Ahdut ha-Avoda -niminen työväenpuolue loi perustan Haganalle, maanalaiselle puolisotilaalliselle järjestölle, joka toimi perustamisestaan lähtien aina mandaatin päättymiseen saakka tiettyjen periaatteiden mukaisesti: Jokainen juutalainen saattoi liittyä siihen, se oli vaaleilla valittujen siviilielinten (ensin puolueen, sitten Histadrutin ja 1930-luvun alusta lähtien kansallisten instituutioiden) alainen, se oli koko maan kattava järjestö, se oli maan voimassa olevien lakien mukaan laiton ja siksi maanalainen järjestö (vaikka sen olemassaolo olikin hyvin kaikkien tiedossa). Haganan jäsenet olivat vapaaehtoisia. He jatkoivat työtään ja osallistuivat koulutukseen työajan ulkopuolella iltapäivisin, lauantaisin ja juhlapyhinä, ja heidät kutsuttiin palvelukseen tarpeen vaatiessa.

Vuoden 1929 levottomuudet asettivat Haganan koetukselle, paljastivat sen edut ja heikkoudet ja aiheuttivat useita muutoksia. Organisaatiota laajennettiin, sen yksiköt hajautettiin paremmin eri puolille maata, koulutusta tehostettiin, kalustoa hankittiin lisää ja perustettiin kokonaisjohto, joka koostui Histadrutin ja kansalaispiirien edustajista puoluepohjaisesti.

Arabikapina (1936-1939) tehosti jishuvin ja brittien välistä yhteistyötä, johon kuului yhteisten sotilasyksiköiden ja brittiläisten aseistamien puolisotilaallisten juutalaisyksiköiden toiminta, ja britit myös maksoivat jäsenille palkkoja kokonaan tai osittain. Jishuvin ja brittien välinen sotilaallinen yhteistyö saavutti huippunsa toisen maailmansodan aikana, jolloin noin 30 000 miestä ja naista (noin 450 000 asukkaan väestöstä) ilmoittautui vapaaehtoiseksi palvelemaan Britannian armeijan eri yksiköissä, mukaan lukien juutalaisprikaati, joka muodostettiin sodan loppupuolella kiinteäksi osaksi Britannian armeijaa. Näin ollen mandaattivaltio oli tärkein tekijä jishuvin sotilasjoukkojen kouluttamisessa ja tahattomasti valmisteli sitä sen mahdolliseen sotaan arabien kanssa.

Arabikapina asetti jishuvin ja sen johdon kovalle koetukselle sen suhteen, miten väkivaltaisuuksien kiihtymiseen tulisi reagoida. Yishuvin poliittinen johto ja Haganan johto kannattivat maltillista politiikkaa, kun taas revisionistit ja muut ääriryhmät kannattivat kostopolitiikkaa. Maltillisuus ei tarkoittanut arabien hyökkäysten passiivista hyväksymistä, vaan pikemminkin se edusti vastarintaa terrorismin vastaisille toimille ja sokeille hyökkäyksille viattomia henkilöitä vastaan, joilla ei ollut todistettuja yhteyksiä juutalaisvastaiseen väkivaltaan. Maltilliselle politiikalle oli useita moraalisia perusteita, mutta tärkeimmät syyt olivat pääasiassa poliittispragmaattisia ja ennen kaikkea halu säilyttää Britannian hyvä tahto ja yhteistyö poliittisella ja sotilaallisella alalla. Jishuvin johto vaati, että kaikki sotilaallinen toiminta oli toteutettava vaaleilla valittujen instituutioiden päätösten mukaisesti ja että estettiin hallitsemattomat toimet, jotka saattoivat olla haitallisia.

Kansallinen yhtenäisyys sekä lopullisen päämäärän että sen saavuttamiseksi käytettävän taktiikan määrittelyssä oli erittäin tärkeää itsenäisyystaistelun loppuvaiheessa vuosina 1945-1948. Loppuvuodesta 1945 kesään 1946 jishuv kävi monirintamaista taistelua mandaattivaltaa vastaan: se järjesti laitonta siirtolaisuutta (Ha'apala) ja sotilasoperaatioita erilaisia brittikohteita vastaan Palestiinassa, perusti uusia siirtokuntia ja osallistui erilaisiin diplomaattisiin ja poliittisiin aktiviteetteihin Lontoossa, New Yorkissa, Washingtonissa ja ympäri maailmaa, joiden tarkoituksena oli saada tukea itsenäisyydelle.

Palestiinan taistelu saavutti huippunsa kesällä 1946, jolloin juutalainen puoli saavutti joitakin vaikuttavia sotilaallisia menestyksiä; poliittisella areenalla sionistit eivät kuitenkaan edenneet tuumaakaan. Elokuussa 1946 päätettiinkin lieventää aseellista taistelua, lopettaa sabotaasitoiminta ja tehdä Ha'apalasta tärkein - ja käytännössä ainoa - rintama brittejä vastaan. Samalla päätettiin jatkaa pääasiassa poliittisia toimia itsenäisyyden puolesta ja valmistautua salaa väistämättömään ja ratkaisevaan taisteluun, jota odotettiin käytävän arabien kanssa.

Kaikki jishuvin jäsenet eivät ymmärtäneet taktista pidättyvyyttä, jota tarvittiin juutalaisvaltion puolesta käytävän taistelun tässä vaiheessa, varsinkin kun toisinajattelijoiden järjestöt jatkoivat brittiläisten kimppuun hyökkäämistä ja kehuskelivat menestyksellään. Sionistisen liikkeen ensisijaisena tavoitteena oli tuossa vaiheessa todistaa, että sen valittu johto kykeni määräämään auktoriteettinsa jishuville. Toisinajattelijajärjestöjen (Etzel ja Lehi) terroritoimet vaaransivat tämän väitteen ja uhkasivat loukata johtajiston omaksumaa maltillisuuslinjaa. Tässä herkässä vaiheessa Ha'apala osoittautui hyödylliseksi välineeksi, jolla voitiin valloittaa jishuvin nuorten sydämet ja vakuuttaa yleisö siitä, että kansallinen kuuliaisuus oli päivänvalo. Kesän 1946 jälkeen Ha'apala oli suurelta osin vastuussa siitä, että jishuvin rivit sulkeutuivat ja että se osoitti, etteivät vain toisinajattelijat pystyneet voittamaan brittejä. Kansallinen yksimielisyys hyväksyi vaaleilla valitun johdon politiikan holokaustista selvinneiden pelastamiseksi. Britit puolestaan pitivät huolen siitä, että tiettyjä perussääntöjä noudatettiin niiden hillitsemisessä, joten he eivät koskaan yrittäneet hukuttaa siirtolaislaivaa ja hyvin harvoin avasivat elävää tulta siirtolaisia kohti.

Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Palestiinaa käsittelevä erityiskomitea saapui alueelle kesällä 1947, se oli vaikuttunut eniten juutalaisten sisäisestä organisaatiosta ja siitä, että useimmat heistä noudattivat valitun poliittisen johdon asettamia sääntöjä. Nämä seikat vakuuttivat kansainvälisen komitean siitä, että juutalaiset olivat riittävän kypsiä itsenäisyyteen ja kykenivät ottamaan vastuun oman elämänsä hoitamisesta ilman brittivalvontaa. Palestiinan juutalaisväestöä johtajansa ympärille yhdistänyt laaja yksimielisyys oli merkittävä tekijä siinä, että jishuv pystyi osallistumaan vuoden 1947 lopussa puhjenneeseen sotaan Palestiinan arabeja vastaan ja että sionismi, toisin kuin monet muut kansalliset vapautusliikkeet, säästyi sisällissotavaiheelta matkalla kohti itsenäisyyttä.

VI. Päätelmät

Muutaman kerran mandaattikauden aikana jishuv oli sisällissodan partaalla, mutta kun eri osapuolet tajusivat, kuinka syvälle kuiluun ne saattoivat pudota, ne löysivät keinoja kuilun kuromiseksi umpeen ja katastrofin välttämiseksi. Näin katkerimmatkaan konfliktit eivät koskaan muuttuneet täydelliseksi ja peruuttamattomaksi hajaannukseksi. Yhteiset tavoitteet ja intressit olivat vahvempia kuin kiistat ja erimielisyydet. Ulkopuolisen vallan, brittien, läsnäolo pakotti osapuolet löytämään kompromissin ilman ulkopuolista väliintuloa tai sisäistä verenvuodatusta. Vihamielisten naapurikansojen läsnäolo lujitti jishuvin yhteenkuuluvuutta entisestään.

VII. Epilogi

Noin kuukausi ennen mandaatin suunniteltua päättymistä jishuv muodosti kaksi hallintoelintä: 1) parlamentin (Mo'etzet ha-Am - Kansan neuvosto), 37-jäsenisen väliaikaisen lainsäädäntöelimen, joka edusti Palestiinan juutalaisväestön koko kirjoa, mukaan lukien kaikki jishuvin puolueet sekä kommunistit, revisionistit ja ääriortodoksinen Agudat Yisrael; ja 2) 13-jäsenisen hallituksen (Minhelet ha-Am - Kansan hallinto). Tämä toimeenpaneva elin kokoontui 12. toukokuuta 1948 päättämään itsenäisyyden julistamisesta. Kymmenen jäsentä osallistui ratkaisevaan kokoukseen (kaksi jäsentä oli saarretussa Jerusalemissa ja yksi Yhdysvalloissa), ja kuusi äänesti itsenäisyyden julistamisen puolesta mandaatin päättyessä ja neljä vastaan. Kaksi päivää myöhemmin, perjantaina 14. toukokuuta 1948, julistettiin itsenäinen Israelin valtio. Kaikki väliaikaiseksi valtioneuvostoksi (Mo'etzet ha-Am) muutetun Mo'etzet ha-Medina ha-Zmanit-neuvoston jäsenet allekirjoittivat itsenäisyysjulistuksen käärön. Minhelet ha-Amista tuli väliaikainen hallitus (ha-Memshala ha-Zmanit). Noin kaksi viikkoa myöhemmin Haganasta muodostettiin virallisesti IDF (Israelin puolustusvoimat; Tzahal: Tzva Hagana l'Yisrael), johon myös Etzel (Irgun) ja Lehi kuuluivat. 

Jishuvin virallinen ja käytännön muutos suvereeniksi itsenäiseksi valtioksi oli saatu päätökseen.

Sivun alkuun.