Kadonneet heimot

(wikipedia)

Assyria valloitti Israelin kuningaskunnan vuonna 720 eaa. ja kansoitti maan syyrialaisilla ja babylonialaisilla, sekä karkotti osan israelilaisista muihin maihin, kuten Assyrian Halahiin ja Haaboriin, Goosaniin ja Mediaan. 

Juutalaisten rabbiinisessa kirjallisuudessa Israelin kadonneiden heimojen kerrotaan joutuneen karkotetuksi Sambation-joen toiselle puolen. Israelin kahdestatoista heimosta pääosin vain eteläiset Juudan ja Benjaminin sekä Leevin heimot säilyivät, mutta myös osa pohjoisiin heimoihin kuuluneista säästyi pakkosiirroilta.

Israelin kadonneiden heimojen jälkeläisiksi on etenkin 1600-luvulta lähtien ehdotettu niin juutalaisia tapoja noudattavia kansanryhmiä kuin kristittyjä länsimaisia kansojakin. Yhteydeksi muinaisiin israelilaisiin on esitetty paitsi ryhmien juutalaista uskontoa ja yhteydestä kertovaa sanallista historiankertomusta, myös tapoja, ulkonäköä ja kielen sanaston yhtäläisyyksiä heprean kieleen.

Juutalaista uskoa tai tapoja harjoittavia etnisiä ryhmiä, jotka itse uskovat olevansa Israelin kadonneiden heimojen jälkeläisiä ovat muun muassa Beta Israel, lembat, Kochin juutalaiset, pataanit, buharanjuutalaiset, Kaifengin juutalaiset, Chiang-Min, Bene Israel, Bene Efraim, Bnei Menashe, karaiitit, jemeninjuutalaiset ja Igbo-heimon juutalaiset. Samarialaiset pitävät itseään Israelin heimojen jälkeläisinä, mutta eivät kutsu itseään juutalaisiksi eikä uskontoaan juutalaisuudeksi.

Saharan eteläpuolisen Afrikan juutalaisryhmistä ainakin lembojen isälinjoista on löytynyt selvä seemiläinen vaikutus. Beta Israelin eli Etiopian juutalaisten on havaittu olevan geneettisesti lähellä ei-juutalaisia etiopialaisia.

Intian juutalaisryhmistä Bene Israel muistuttaa geneettisesti muita Intian väestöjä, mutta erottuu kuitenkin myös selkeästi omaksi ryhmäkseen. Ryhmän isälinjoissa esiintyy huomattavasti Lähi-idästä tullutta perimää ja samankaltaisuutta muiden juutalaisryhmien kanssa. Niin ikään Kochin juutalaiset ovat geneettisesti suurimmalta osin muiden intialaisten kaltaisia, mutta kantavat myös hieman lähi-itäläistä perimää. Tutkijoiden mukaan tulokset vaikuttavat vahvistavan ryhmien kertomuksia näiden juutalaisesta alkuperästä.

Sen sijaan Bnei Menashe suhtautuu kielteisesti DNA-testaukseen peläten sen vievän pohjaa heidän juutalaisen identiteettinsä tunnustamiselta.

Suomalaisten väitetään polveutuvan Isaskarin heimosta muun muassa sanojen Isaskar ja isä samankaltaisuuden vuoksi. Tätä teoriaa tuki 1700-luvulla erityisesti suomalainen teologi-professori Daniel Juslenius.

Kymmenen kadonnutta heimoa olivat kymmenen Israelin kahdestatoista heimosta, joiden kerrottiin karkotetun Israelin kuningaskunnasta sen jälkeen, kun Neo-Assyrian valtakunta valloitti sen noin vuonna 722 eaa.  Nämä ovat Ruubenin, Simeonin, Daanin, Naftalin, Gaadin, Asserin, Isaskarin, Sebulonin, Manassen ja Efraimin sukukunnat; kaikki paitsi Juuda ja Benjamin (samoin kuin jotkut Leevin, papin heimon jäsenet, joilla ei ollut omaa aluetta). Juutalainen historioitsija Josephus (37–100 jKr.) kirjoitti, että "Aasiassa ja Euroopassa on vain kaksi heimoa, jotka ovat alistuneet roomalaisille, kun taas kymmenen heimoa ovat tähän asti Eufratin ulkopuolella, ja he ovat valtava joukko, eikä niitä pidä arvioida numeroilla ". 

7. ja 8. vuosisadalla jKr. kadonneiden heimojen paluu yhdistettiin messiaan tulemisen käsitteeseen. "Kadonneiden heimojen" polveutumisväitteitä on ehdotettu monien ryhmien suhteen, ja jotkut uskonnot kannattavat messiaanista näkemystä heimojen paluusta.

Raamatullinen perusta

Raamatun perusta ajatukselle kadonneista heimoista on 2.Kuninkaiden kirja 17:6: "Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assyrian kuningas otti Samarian ja vei Israelin Assuriin ja sijoitti heidät Halaan, Haboriin, Gozan-joelle ja meedialaisten kaupunkeihin."

Raamatun mukaan Israelin kuningaskunta ja Juudan kuningaskunta olivat vanhemman Israelin yhdistyneen monarkian seuraajavaltioita. Israelin kuningaskunta syntyi noin 930-luvulla eaa. Sen jälkeen, kun Israelin pohjoiset heimot hylkäsivät Salomon pojan Rehabeamin kuninkaanaan. Yhdeksän heimoa muodosti Israelin kuningaskunnan: Ruubenin, Isaskarin, Sebulonin, Daanin, Naftalin, Gaadin, Asserin, Efraimin ja Manassen heimot.

Juudan ja Benjaminin heimot pysyivät uskollisina Rehabeamille ja muodostivat Juudan kuningaskunnan. Lisäksi Leevin heimon jäsenet sijaitsivat molempien valtakuntien kaupungeissa. 2.Aikakirjan 15:9 mukaan Efraimin, Manassen ja Simeonin heimojen jäsenet pakenivat Juudaan Aasan hallituskaudella (n. 911–870 eaa.).

Noin vuonna 732 eaa. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser III erosi liitosta Damaskoksen ja Israelin kanssa ja liitti Aramean sekä Ruubenin, Gadin ja Manassen heimojen alueen Gileadiin, mukaan lukien Jeturin, Nafisin ja Nodabin autiomaat. Näiden heimojen ihmiset otettiin vangiksi ja uudelleensijoitettiin Khabur-joen alueelle Assyriassa/Mesopotamiassa. Tiglat-Pilesar valloitti myös Naftalin alueen ja Janoahin kaupungin Efraimissa, ja Assyrian käskynhaltiaj asetettiin Naftalin alueen pääksi. 2.Kuninkaiden kirjan 16:9 ja 15:29 mukaan Aramean väestö ja israelilaisista osa karkotettiin Assyriaan.

Israel Finkelstein arvioi, että vain viidesosa väestöstä (noin 40 000) oli todella uudelleensijoitettu alueelta kahden karkotusjakson aikana Tiglath-Pileser III:n, Shalmaneser V:n ja Sargon II:n aikana. Monet pakenivat myös etelään Jerusalemiin, joka näyttää laajentuneen viisinkertaiseksi tänä aikana, edellyttäen uuden muurin rakentamista ja uuden vesilähteen (Siloa) hankkimista kuningas Hiskian toimesta. Lisäksi 2.Aikakirja 30:1–11 mainitsee nimenomaisesti assyrialaisten säästämät pohjoisisraelilaiset - erityisesti Daanin, Efraimin, Manassen, Asserin ja Sebulonin - ja kuinka siihen aikaan kolmen viimeksi mainitun suvun jäsenet palasivat palvomaan Jerusalemin temppelissä.

Tarina Hannasta Jeesuksen esittelyssä temppelissä Uudessa testamentissa nimeää hänen olevan (kadonnutta) Asserin heimoa (Luukas 2:36).

Heprealaisessa Raamatussa ei käytetä ilmausta "kymmenen kadonnutta heimoa", mikä saa jotkut kyseenalaistamaan mukana olevien heimojen määrän. 1.Kuninkaiden kirja 11:31 sanoo, että valtakunta otettaisiin Salomolta ja kymmenen heimoa annettaisiin Jerobeamille. 

("31. ja sanoi Jerobeamille: "Ota itsellesi kymmenen kappaletta, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Katso, minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan kymmenen sukukuntaa sinulle.")